ริมฝีปาก

 รายการศัลยกรรม  ราคา
ตัดตกแต่งริมฝีปากบน     10,000
ตัดตกแต่งริมฝีปากล่าง 10,000
ทำลักยิ้ม      ข้างละ 5,000
แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก 10,000
สักปากชมพู  บน + ล่าง   ( สักซ้ำครั้งละ 1,000 ) 3,000
สักปานนม + หัวนม ชมพู   2 ข้าง    ( สักซ้ำครั้งละ 2,000 ) 5,000
11