กราม

 รายการศัลยกรรม  ราคา
ตัดกราม ,  เหลากราม ( จากนอกช่องปาก ) 50,000